Електронни услуги

Назад

Декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Столична община уведомява предприятията (фирмите), които желаят през 2023 г. такса битови отпадъци за нежилищните им имоти да бъде определена според количеството битови отпадъци или в условията на пряко договаряне, че от 01 октомври до 30 ноември 2022 г. дирекция „Икономика и търговска дейност” – Столична община ще приема изискуемите за това документи, както следва:

За определяне на таксата според количеството битови отпадъци  (чл. 23 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община):

 • декларация по образец (2 екземпляра);
 • нотариално заверено пълномощно (когато документът се подава от лице, различно от представляващия фирмата) – копие.

За определяне на таксата в условията на пряко договаряне за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване (чл.  24 от Наредбата):

 • молба по образец (2 екземпляра);
 • договор – в оригинал или нотариално заверено копие;
 • удостоверение за актуално състояние, респ. извлечение от публичния Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, (с дата не по – рано от 01.09.2022 г.) за всяка от страните по договора – копия;
 • документи съгласно ЗУО, удостоверяващи правото на обслужващата фирма да извършва услугата – копие;
 • нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от лице, различно от представляващия фирмата) – копие.

Забележка: Представените копия на документи, да бъдат заверени с текст „вярно с оригинала” и подпис.

Подробна информация може да получите на сайта на Столичен общински съвет, Нормативни актове, Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община – Глава Втора „Местни такси”, Раздел І „Такса битови отпадъци” (https://sofia.obshtini.bg/doc/243444) .

Телефони за контакт: 02/ 943 36 17; 02/ 944 50 67, адрес гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност” – Столична община.

 


В А Ж Н О

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

За оптимизиране на работния процес, както и с цел недопускане струпване на множество хора, Столична община призовава предприятията (фирмите), при подаване на Декларации по чл.23, ал.1, респ. Молби по чл.24, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, свързани с определяне на такса битови отпадъци за 2023 г., за нежилищните им имоти:

- да организират своевременното подаване на документите, с цел равномерно разпределение на процеса през периода от 01 октомври до 30 ноември 2022 г.;

- да се възползват от законовата възможност за подаване на документите чрез лицензиран пощенски оператор, освен от възможността за подаване на място, в деловодството на Дирекция „Икономика и търговска дейност“, ул. “Оборище“ № 44.

С оглед удовлетворяване правото на добро и пълноценно административно обслужване, през втората половина от периода за подаване на документите, а именно: от 01 ноември до 30 ноември 2022 г., деловодството на Дирекция „Икономика и търговска дейност“, ул. “Оборище“ № 44, ще работи с удължено работно време, както следва:

 • от 08.00 ч. до 19.00 ч. в дните от понеделник до петък (вкл.);
 • на 05 ноември 2022 г. (събота) - от 09.00 ч. до 17.30 ч.;
 • на 12 ноември 2022 г. (събота) – от 09.00 ч. до 17.30 ч.;
 • на 19 и 20 ноември 2022 г. (събота и неделя) - от 09.00 ч. до 17.30 ч.;
 • на 26 и 27 ноември 2022 г. (събота и неделя) - от 09.00 ч. до 17.30 ч.