Електронни услуги

Назад

Декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО

Столична община уведомява предприятията (фирмите), които желаят през 2020 г. такса битови отпадъци за нежилищните им имоти да бъде определена според количеството битови отпадъци или в условията на пряко договаряне, че от 01 октомври до 30 ноември 2019 г., дирекция „Икономика и търговска дейност” – Столична община ще приема изискуемите за това документи, както следва:

За определяне на таксата според количеството битови отпадъци  (чл. 23 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община):

  • декларация по образец (2 екземпляра);
  • нотариално заверено пълномощно (когато документа се подава от лице, различно от представляващия фирмата) – копие.

За определяне на таксата в условията на пряко договаряне за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване (чл. 24 от Наредбата):

  • молба по образец (2 екземпляра);
  • договор – в оригинал или нотариално заверено копие;
  • актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията, респ. удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд  с дата не по – рано от 01.09.2019 г. за всяка от страните по договора – копия;
  • документи съгласно ЗУО, удостоверяващи правото на обслужващата фирма да извършва услугата – копие;
  • нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от лице, различно от представляващия фирмата) – копие.

Забележка: Представените копия на документи, да бъдат заверени с текст „Вярно с оригинала“ и подпис.

Подробна информация може да получите на сайта на Столичния общински съвет, секция "Нормативни актове", "Наредби":
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Глава Втора „Местни такси“, Раздел I „Такса битови отпадъци“.

Към страницата за Електронно попълване на декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО

Телефони за контакт: 02/ 943 36 17; 02/ 944 50 67, адрес: гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност” – Столична община.