Публикувано на: 23.05.2018 год., актуализирано на 17.07.2020 год.

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Столична община в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Столична община
Седалище и адрес на управление: ул. “Московска“ № 33, гр.София - 1000
Данни за кореспонденция: ул. “Московска“ № 33, гр.София – 1000
Телефон: 0700 17 310, 02 9377 303
Web site: www.sofia.bg


Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Васил Симеонов
Данни за кореспонденция: ул. “Московска“ № 33, гр.София - 1000
Телефон: 02 9377 400
Web site: www.sofia.bg
E-mail: dpo@sofia.bg


Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Столична община събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592
Данни за кореспонденция: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592
Web site: www.cpdp.bg


Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.
Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно като Столична община си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.
Вие имате право да поискате от Столична община изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Столична община.

Столична община няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате Столична община да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Столична община да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Столична община не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Столична община имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Столична община събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Столична община предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим „Списък на видовете документи със срокове на съхранение на Столична община“.

Столична община съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Столична община предоставя извън организацията:

 • На публични органи (Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
 • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Столична община и по негово нареждане или възлагане).

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Столична община се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

Столична община не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

 

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ


Актуализирано на 17.07.2020 год.

"Субектът на данни" по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 е физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано.

Субектът на данни има право на:

 • Информация относно конкретните параметри на обработваните от администратора негови лични данни (чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД);
 • Достъп до информация - потвърждение дали администраторът обработва негови лични данни и достъп до самите данни в случай, че се обработват (чл. 15 от ОРЗД);
 • Коригиране на свързани с него лични данни - право "да бъдеш забравен" (чл. 17 от ОРЗД);
 • Ограничаване на обработването на лични данни, когато точността на личните данни се оспорва или обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити (чл. 18 от ОРЗД);
 • Преносимост - получаване на личните данни от администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и прехвърляне на данните на друг администратор от субекта на данни или пряко от администратора (чл. 20 от ОРЗД);
 • Възражение срещу обработване на личните данни (чл. 21 от ОРЗД);
 • Субектат на данни има право да не бъде обект на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране (чл. 22 от ОРЗД).

Вие можете да упражнявате правата си по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 пред Столична община чрез писмено заявление, подадено в деловодството на адрес: гр. София, ул. "Московска" № 33 лично или от изрично упълномощено лице с пълномощно, освен ако специален закон не предвижда друго.

Заявление можете да подадете и по електронен път чрез официалния портал на Столична община, модул "Електронно продписани документи" (https://svc.sofia.bg/e-document) - като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.

При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага съответното пълномощно.

При подаване на заявление за упражняването на права по Регламент (ЕС) 2016/679 пред Столична община ще Ви бъде поискано да се идентифицирате чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други средства за идентификация.

Личните данни, предоставени със заявленията се използват само за целите за упражняване на заявените права. Столична община не предоставя тази информация на трети лица.

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ


Публикувано на 29.03.2021 год.

Във връзка с обработване на лични данни в дейността на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ беше извършена Оценка на въздействието върху защитата на данните, съгласно разпоредбата на чл. 35 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Предприетите мерки за спазване на принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 и за управление на риска за цялостността, поверителността, наличността и достъпността на обработваните лични данни бяха оценени като приемливи и приложими в Столична община.

Оценката на въздействието върху защитата на данни подлежи на системно преглеждане – минимум веднъж на две години или при всяка настъпила промяна в описаните в оценката обстоятелства.
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, при което се извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение.

Столична община като администратор на лични данни по смисъла на Регламента (ЕС)2016/679, осъществява видеонаблюдение с цел изпълнение на задачи от обществен интерес:

            - превенция и разкриване на нарушение на обществения ред
            - регулиране на пътния трафик и безопастността на движението
            - опазване на общинска собственост.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели. Възможността за използване на данните за други цели, различни от дефинираните, е сведена до минимум с прилаганите организационни и технически мерки, които ограничават нерегламентирания достъп до данните. При изискване от компетентните органи конкретни записи се предоставят, ако са необходими за изпълнение на техните правомощия и по реда на Правилата за обработване на лични данни в система за управление, събиране, анализ и визуализация на информация от камери за видеонаблюдение.

Обекти на видеонаблюдение:

1. Паркове:
"Южен парк III част", "Лебеда","Севен парк – новоремонтирана част от страната на ул. "Ген. Никола Жеков", "Княжевска градина", "Княз-Борисова градина" от езерото "Ариана" до езерото с лилиите, "Заимов", "Възраждане", "НДК – Южен парк I", "Военна академия", "Св. Никола".

1.1 Гробищни паркове:
"Централни софийски гробища", "Малашевски гробища".

2. Градски градини:
"Национална художествена галерия", "Св. Климент Охридски", "Докторска градина", "Библиотека Св.Св. Кирил и Методий", "Руска църква", "Градска градина", "Църква Св. Великомъченик Георги Победоносец", градинка срещу храм "Св. София", "Кристал".

3. Площади:
"Патриарх Евтимий", пред Централна баня и водоналивните съоръжения в близост (градина "Централна баня" – пл. "Бански"), "Васил Левски" – паметник на Васил Левски, "Княз Александър I Батемберг", Ротонда – Централна ЖП гара, "Свети дух" – гр. Нови Искър, Паметник на Цар Самуил и паметник на Незнайния воин, "Руски паметник".

4. Пешеходни зони:
по бул. "Цар Освободител" – от бул "Евлоги и Христо Георгиеви" до бул. "Васил Левски" (от страната на СУ "Св. Кл. Охридски"), по ул. "Пиротска" – от бул "Кн. М.-Луиза" до бул. "Ст. Стамболов", бул. "Витоша" – пешеходна зона.

5. Квартали, булеварди:

5.1 Квартали:
"Студентски град", кв "Горна баня", кв. "Симеоново", кв. "Драгалевци", кв. "Орландовци", ж.к. "Красна поляна", кв. "Димитър Миленков", кв. "Враждебна", кв. "Абдовица", кв. "Малашевци", кв. "Банкя", кв. "Княжево".

5.2 Булеварди:
"Княгиня Мария-Луиза", "България", "Ботевградско шосе", "Ал. Стамболийски", "Витоша", "Шипченски проход", "Христо Ботев", "Княз Дондуков", "Сливница", "Ген. Д. Николаев", "Ситняково", "Васил Левски", "Янко Сакъзов", "П. Евтимий", "К. Величков", "Ген. Скобелев", Евлоги и Христо Георгиеви", "Мадрид", "Черни връх", "Арсеналски", "Цар Борис III", "Акад. Иван Евст. Гешов", "Царица Йоана", "Т. Александров", "Владимир Вазов", "Петков Ю. Тодоров", "Гоце Делчев", "Ген. Стефан Тошев", "Овча купел", "Никола Мушанов", Възкресение", "Никола Петков", "Искърско шосе", "Брюксел", "Самоковско шосе", "Александър Малинов", "Климент Охридски", "Симеоновско шосе", "Драган Цанков", "Д-р Г. М. Димитров", "Н. Й. Вапцаров", "Копенхаген", "Ломско шосе", "Скопие", "Монтевидео", "Околовръстен път".

6. Подлези:
при Министерски съвет и президенство, при ул. "Загоре", при ул. "Светослав Тертер", при бул. "Пейо Яворов",  при ул. "Академик М. Попов", по бул. "Ботевградско шосе" и площад "Пирдоп",  по бул. "Ботевградско шосе" срещу блок № 2, по бул. "Ботевградско шосе" и ул "Ст. Богориди", по бул. "Ботевградско шосе" срещу блок № 54, по бул. "Ботевградско шосе" и ул. "Витиня" запад, по бул. "Ботевградско шосе" и ул. "Витиня" изток, по бул. "Ботевградско шосе" и ул. "Рилска обител" запад, по бул. "Ботевградско шосе" и ул. "Рилска обител" изток, по бул. "Ботевградско шосе" и ул. "Поп Грую", по бул. "Ботевградско шосе" и автогара "Изток", по бул. "Ботевградско шосе" срещу "БГ Моторс" сервиз, по бул. "Ботевградско шосе" и ул. "52" и ул. "8" (бивша ул. "Борис Илиев"), по бул. "Ботевградско шосе" и  сервиз "Автокам", по бул. "Ботевградско шосе" срещу интернат "Проф. Мутафчиев", Жп гара "Подуяне", "Царевец", по бул. "П. Яворов" (бивш София ленд), "Чавдар", "Акд. Ив. Евст. Гешов", "Гоце Делчев", "Ручей", "Т. Каблешков", "Нишава", "Бокар", "Проно" – бул. "Витоша" и бул. "П. Славейков", трамвайна спирка НДК пилони, "Цариградско шосе" – ул. "Сан Стефаново" – "Орлов мост", "Цариградско шосе" – Полиграфически комбинат, "Цариградско шосе" – бивш хотел "Плиска".

7. Детски площадки:
при бл. 243 м/у ул. "Георги Измирлиев" и ул. "Костенски водопад", при бл. 97 м/у ул. "Нишава" и ул. "Златишки проход", при бл. 26, ул. "Орехова гора", при бл. 41 м/у ул. "Д-р Георгиев", ул. "Ярослав Вешин" и ул. "Янко Забунов", м/у бул "Вл. Вазов", ул. "Р. Велека" и ул. "Тодорини кукли" – при бл. 15, м/у бул "Вл. Вазов", ул. "Р. Велека" и ул. "Тодорини кукли" – при бл. 14, м/у бул "Вл. Вазов", ул. "Р. Велека" и ул. "Тодорини кукли" –при бл. 13, м/у бул "Вл. Вазов", ул. "Р. Велека" и ул. "Тодорини кукли" – при бл. 12, м/у бул. "Вл. Вазов", ул. "Р. Велека" и ул. "Тодорини кукли" – при бл. 18, м/у ул "Тодорини кукли", ул. "Ст. Богориди" ул. "К. Фотинов" – при бл. 22 – бл. 22а, м/у ул "Тодорини кукли", ул. "Хан Севар" – при бл. 21, при бл. 244 м/у ул. "Коста Лулчев", ул. "Г. Галилей", ул. "Хр. Чернопеев", ул. "Ал. Фон Хумболт", при бл. 130 на ул. "Николай Коперник",  при бл. 255 на ул. "Андрей Николов",  при бл. 254 на ул. "Андрей Николов",  м/у ул. "Калина Малина", ул. "Светлоструй" и ул. "Хемус", при бл. 106 м/у ул. "Коста Лулчев" и ул. "Алфред Нобел", при бл. 265 м/у ул. "Андрей Николов" и ул. "Коста Лулчев", при бл. 2А м/у ул. "Роглец" и ул. "Корал", м/у ул. "Кадемлия" и ул. "В. Атанасов", при бл. 21 и бл. 22 м/у ул. "Ал. Момчев", ул. "Мърден", ул. "Камчия", ул. "Иван Сергиев", при бл. 32, бл. 40 и бл. 39 м/у бул. "Шипченски проход", ул. "Проф. С. Попов", ул. "Вл. Василев" и бул. "Михайл Еминеску".