Кмет на Столична община
Административни структури, пряко подчинени на кмета

Направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие''

Направление "Правен и административен контрол'' 

Направление ''Общинска администрация'' 

Направление ''Финанси и здравеопазване''

Направление "Обществено строителство"

Направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" 

Направление "Транспорт и градска мобилност'' 

Направление "Зелена система, екология и земеползване''

Направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания'' 

Направление ''Култура, образование, спорт и младежки дейности'' 

Направление ''Архитектура и градоустройство'' 

 

Председател на Столичен общински съвет
Административни структури, пряко подчинени на председателя

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Утвърден със Заповед № СОА22-РД09-1397/15.08.2022 г. на кмета на Столична община,
изм. със Заповед № СОА23-РД09-1876/24.08.2023 г. на кмета на Столична община

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Организацията и дейността на Столичната общинска администрация (СОА) е регламентирана от действащите законови и подзаконови нормативни актове. В съответствие с предоставената компетентност Столичната община (СО) обезпечава изпълнението на функциите на СО в сферата на:

1. законосъобразното управление и разпореждане с общинското имущество;
2. ефективното управление на общинските предприятия;
3. точно, вярно, прозрачно и целесъобразно управление на общинските финанси;
4. добро управление на системата за събиране на местни данъци и такси;
5. ефективност на общинската администрация;
6. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
7. образованието;
8. здравеопазването;
9. културата;
10. благоустрояването и комуналните дейности;
11. социалните услуги;
12. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
13. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
14. развитието на спорта, отдиха и туризма;
15. информационните и комуникационните технологии, електронното управление и дигитализацията;
16. защитата при бедствия и действия по време на извънредно положение;
17. осигуряване на обществения ред и сигурност.
(2) Столичната общинска администрация осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:
1. законност;
2. откритост и достъпност;
3. отговорност и отчетност;
4. ефективност;
5. субординация и координация;
6. предвидимост;
7. обективност и безпристрастност;
8. непрекъснато усъвършенстване на качеството.
(3) СОА осъществява своята дейност в интерес на гражданите на СО и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове.
(4) При осъществяване на своята дейност СОА е длъжна да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред, определен със закон.
(5) СОА е длъжна да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, неспешни сигнали, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес по ред, определен със закон.
(6) Всички служители в СОА носят отговорност за своите действия по ред, определен със закон.
(7) СОА планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите.
(8) Ръководителите на направления в СОА координират дейността си за осъществяване на единна политика и извършват консултации със социални партньори, с представители на частния сектор и с представители на гражданското общество.
(9) При изпълнение на служебните задължения служителите в Столичната общинска администрация, обработващи лични данни, в зависимост от служебната необходимост и съдържание на обработваната документация, процедират при стриктно спазване и в съответствие с относимите нормативни разпоредби, регламентиращи обработването на лични данни, в т.ч. и при съобразяване на правната сила на приложимия от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
Чл. 2. Според функциите, които изпълняват, длъжностите в СОА са диференцирани на: ръководни, експертни и технически, а според вида на правоотношението се заемат от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ ТЕКСТ >>>

 


ОРГАНИГРАМА
(последна актуализация на 12.01.2023 г.)


Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Етичен кодекс на служителите в администрацията на Столична община

Настоящият кодекс определя правилата за етично поведение на служителите в общинската администрация и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и почтеност, както и да укрепи морала на служителите и да повиши авторитета на общинското управление на Столична община сред гражданите.

Декларация по чл. 36, ал. 1 от Етичния кодекс (Приложение 1)