Програма "Култура"

Електронната система дава възможност на фирми и организации, регистрирани или със седалище на територията на Столична община или физически лица само по Програма 7 „Външна  и  вътрешна  мобилност“,  с  адресна  регистрация  на  териториятана  Столична община, да кандидатстват по електронен път за финансиране  на проектни предложения по Програма "Култура" на общината.

Кандидатстването,  представянето  на  изискваните  документи  и  представянето  на допълнителните документи се извършва на специално създадената електронна страница на Столична програма „Култура” –  https://kultura.sofia.bg/.

Всички официални документи се заверяват с подпис и надпис: „Вярно с оригинала”.

На електронната страница на Програмата има пълни указания за кандидатстване, оценяване и списък с одобрените за финансиране проектни предложения.