Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите - членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

Освобождаването от изискването за легализация и Апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:
- документи от съд или съдебен служител;
- административни документи;
- нотариални актове;
- официални удостоверения върху частни документи;
- документи, издадени от дипломатически и консулски представителства.

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

Такива са официални удостоверение и административни документи удостоверяващи фактите за:
- раждане
- смърт
- брак
- брачна дееспособност
- семейно положение
- местоживеене и/или местопребиваване

Съгласно Приложения I, III, IV, V, VI, и X от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие:

https://beta.e-justice.europa.eu/35981/BG/public_documents_forms?init=true