Прием в общински детски заведения, ПГУ и I-ви клас

Кандидатстването и класирането в столичните общински детски градини (ДГ), самостоятелни детски ясли (СДЯ) и подготвителни групи в училищата (ПГУ) се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения, ПГУ и I-ви клас (ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас) на адрес: https://kg.sofia.bg.

От учебната 2021/2022 година и приемът в първи клас в общинските училища на територията на Столична община се извършва електронно.

Родителите (настойниците) или директорите на ДГ/СДЯ/общински училища създават семеен профил, в който се попълва необходимата информация за кандидатстване  (постоянен/настоящ адрес на родителя/детето, административен район, трудов статус на родителите и пр.), заявяват се предимства по основни и допълнителни критерии и се подреждат кандидатури за желаните детски заведения/училища.

Класирането за обявените свободни места се извършва от ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас съобразно подадената от родителите (настойниците) информация за наличие на предимства по алгоритъм, отчитащ събраните точки и желанието на всяко дете. След всяко класиране в сайта на системата и на видно място в ДГ/СДЯ/училището се публикуват списъци на класираните деца, съдържащи инициали на детето, броят точки и генерираният случаен номер в случаите на равенство на точките.

Родителите (настойниците) могат да запишат класираното си дете на място в СДЯ/ДГ/училището в рамките на установения срок за записване. Голяма част от заявените от родителите (настойниците) критерии се проверяват по служебен път чрез справки в национални регистри (Национална база данни "Население", Единна информационна система на медицинската експертиза, Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти). Директорът на СДЯ/ДГ/училището извършва проверка на задължителните документи и на документите, удостоверяващи наличие на предимства. Ако се установи, че са използвани критерии, които са дали предимство на детето и за които не е представен съответния документ, се получава отказ за записване.

Подробна информация относно правилата за прием в общинските детски градини, ясли, ПГУ може да намерите в следните документи: