УСЛУГИ ОТ КАТЕГОРИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"


Услугите от категория "Местни данъци и такси" се изпълняват от дирекция "Общински приходи" на Столична община.
 

Банкови сметки на районните отдели "Общински приходи", по които се заплащат таксите за заявените административни услуги

Кодове за вид плащане (в зависимост от вида на данъка/таксата по Закона за местните данъци и такси)


 


1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2124 Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

ОПИСАНИЕ           

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Заверка на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 4 от Приложение № 2 към Закона за местни данъци и такси

ИЗТЕГЛИ ИСКАНЕ

Издаване на справка за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси

ИЗТЕГЛИ ИСКАНЕ

Издаване на служебна бележка относно обстоятелства за МПС

ИЗТЕГЛИ ИСКАНЕ

9401 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж н на самостоятелните обекти в нея

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по Закона за местните данъци и такси

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл. 173, във връзка с чл. 171 от ДОПК

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО