Електронни услуги

Назад

Справка за задължения и плащания

Справката дава информация за наличието или липсата на задължения на физически и юридически лица по Закона за местните данъци и такси.

За да използвате справката трябва да направите търсене по следните полета:

  •     ЕГН/Булстат/ЛНЧ и номер на партида;
  •     ЕГН/Булстат/ЛНЧ и ПИН, издаден от някой от 22-та отдела "Общински приходи", Столична община.

Номерът на партидата е отпечатан на квитанциите за платени задължения след 06.02.2012 г., на изпратените съобщения за дължимите данъци и такси за 2012 г. или може да бъде във формат:

  •     xxxxYxxxxx, където х е цифра от 0 до 9, а Y е главна буква на латиница за физически лица или фирми, подали декларация по чл. 14 от ЗМДТ и обвързана с декларация по чл.17 от ЗМДТ;
  •     Жxxx.._ ггммдд_xx, където х е цифра от 0 до 9. Партидния номер за жилищни имоти на фирми е съставен от партидния номер в стария програмен продукт(до 2012 година). Ж е главна буква на кирилица _дата на деклариране във формат година месец дата_код на отдел МДТ;
  •     Жxxx.._ ггммдд_xx, където х е цифра от 0 до 9. Партидния номер за жилищни имоти на фирми е съставен от партидния номер в стария програмен продукт(до 2012 година). Ж е главна буква на кирилица _дата на деклариране във формат година месец дата_код на отдел МДТ;
  •     Жxxx.._ ггммдд_xx, където х е цифра от 0 до 9. Партидния номер за жилищни имоти на фирми е съставен от партидния номер в стария програмен продукт(до 2012 година). Ж е главна буква на кирилица _дата на деклариране във формат година месец дата_код на отдел МДТ.

При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да се изпълни следваща справка е необходимо да се излезе от страницата и да се опита отново по-късно.

В справката се визуализират всички задължения за съответния ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ, по който е извършено търсенето, независимо кой партиден номер е посочен (в случаите на два и повече недвижими имота на едно физическо/юридическо лице на територията на различни райони на Столична община).

При наличие на задължения може да извършите плащане по електронен път на цялата дължима сума или част от нея.