Електронни услуги

Назад

Прием в детски заведения

Кандидатстването и класирането в столичните общински детски градини (ДГ) и самостоятелни детски ясли (СДЯ) се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/sfkg/parent/login_input.htm.

Родителите (настойниците) или директорите на ДГ/СДЯ създават семеен профил, в който се попълва информация за членовете на семейството (район и адрес на местоживеене, трудов статус, месторабота и пр.), заявяват се предимства по основни и допълнителни критерии и се подреждат кандидатури за желаните детски заведения.

Класирането за обявените свободни места се извършва от ИСОДЗ съобразно подадената от родителите (настойниците) информация за наличие на предимства по алгоритъм, отчитащ събраните точки и желанието на всяко дете. След всяко класиране в сайта на ИСОДЗ и на видно място в ДГ и СДЯ се публикуват списъци на класираните деца, съдържащи трите имена, броят точки и генерираният случаен номер в случаите на равенство на точките.

Родителите (настойниците) могат да запишат класираното си дете на място в СДЯ или ДГ в рамките на установения срок за записване. Директорът на СДЯ или ДГ извършва проверка на задължителните документи и на документите, удостоверяващи наличие на предимства. Ако се установи, че са използвани критерии, които са дали предимство на детето и за които не е представен съответния документ, се получава отказ за записване.

Децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК, се приемат на място в СДЯ и ДГ съгласно действащата нормативна уредба като броят им за всяка група не трябва да надхвърля 10.

Подробна информация относно правилата за прием в общинските детски заведения и ясли може да намерите в следните документи: