УСЛУГИ ОТ КАТЕГОРИЯ "ТУРИЗЪМ"


Услугите от категория "Туризъм" се изпълняват от Общинско предприятие "Туризъм" на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията на дейността на предприятието.


Заплащането на такса за административна услуга от категория "Туризъм" се извършва съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, по следната банкова сметка на Общинско предприятие "Туризъм" - Столична община:
BIC код на банка: SOMBBGSF
IBAN сметка: BG 97 SOMB 9130 31 281422 02
Код за вид плащане: 44 80 07


2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2047 Категоризация на места за настаняване

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО