УСЛУГИ ОТ КАТЕГОРИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР"

 

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2060 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2083 Издаване на виза за проектиране

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2112 Издаване на разрешение за строеж

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО