АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА

Агенцията по заетостта стартира кампания за проучване сред работодателите на потребностите от работна сила. Проучването, което е второ за 2018 г., се извършва чрез Анкета, която се попълва on-line, като целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри.

Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на регионалните, областните и общинските планове за развитие.

Анкетирането на работодателите е предвидено да се извърши в периода от 1-ви август до 17-ти септември 2018 г., като се насърчат максимален брой работодатели от частния и публичния сектор да се включат в него.

Анкетата е достъпна на сайта на областната администрация на област София и на страницата на Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила“.

Линкът към електронния формуляр е:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform