УСЛУГИ ОТ КАТЕГОРИЯ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

 

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
* Услугата се изпълнява от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
* Услугата се изпълнява от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
* Услугата се изпълнява от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО