УСЛУГИ ОТ КАТЕГОРИЯ "ИКОНОМИКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ"

Издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно - указателни табели (ФИУТ)

ОПИСАНИЕ

Заявление на хартиен носител


Заявление за определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване

 ОПИСАНИЕ

 Заявление на хартиен носител


Приемане на декларация за определяне на такса битови отпадъци за нежилищни имоти, собственост на предприятия, според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване
 
 

Заявяване на работно време на стационарен търговски обект

Заявление на хартиен носител


Заявяване на работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост

 Заявление на хартиен носител


Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост

 Заявление на хартиен носител


Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терен общинска собственост

 Заявление на хартиен носител