УСЛУГИ ОТ КАТЕГОРИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ"

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2057 Издаване на удостоверение на родените от майката деца
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2053 Припознаване на дете
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ          

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ        

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ          

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2016 Издаване на удостоверение за наследници
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2017 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2033 Възстановяване и промяна на име
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
* Услугата се изпълнява от Столична община и от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
* Услугата се изпълнява само от районните администрации.

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО