Бланка на заявление за предоставяне на Комплексна административна услуга
(Приложение № 2 към чл. 14в, ал. 1 от Наредбата за административно обслужване)